Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BeweegpuntBas en The Base zvh
 
1. Algemeen
1.1. Zodra u uw abonnement besproken hebt en de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna ’Lid’) van BeweegpuntBas en/of The Base zvh.

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BeweegpuntBas en The Base zvh en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen BeweegpuntBas/The Base zvh en het Lid.
2.2. BeweegpuntBas/The Base zvh is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. BeweegpuntBas/The Base zvh zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet accepteert, kan hij het lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door BeweegpuntBas/The Base zvh te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het nieuwe Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor tenminste vier weken. Daarna zal de contractduur stilzwijgend verlengt worden met telkens vier weken.
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
3.3. BeweegpuntBas/The Base zvh behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Ook is BeweegpuntBas/The Base zvh gerechtigd om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de ledenpas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
3.5. Het Lid mag gedurende de openingstijden individueel trainen en/of participeren bij de aangeboden lesactiviteiten, indien dat is inbegrepen in het gekozen abonnement. Meer informatie over de flexibele abonnementen is te vinden op www.beweegpuntbas.nl/www.thebaszvh.nl.

4. Abonnementsgelden
4.1. Het abonnementsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of per pinbetaling vooruit voor de gehele contractperiode te worden voldaan. Dit geschiedt op basis van vier weken.
4.2. BeweegpuntBas/ The Base zvh hanteert geen inschrijf- en administratiekosten. 
4.3. BeweegpuntBas/The Base zvh behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.4. Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Na hierop schriftelijk op gewezen te zijn, kan Lid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is BeweegpuntBas/The Base zvh gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van BeweegpuntBas/ The Base zvh tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.5. Indien BeweegpuntBas/The Base zvh over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van BeweegpuntBas/The Base zvh tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.6. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. BeweegpuntBas/The Base zvh biedt kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald door bijvoorbeeld een collectiviteit (gezin, vereniging of bedrijfsfitness) of door de leeftijd van het Lid (jongerenabonnement). Het Lid dient op verzoek te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting direct aan BeweegpuntBas/The Base zvh meedelen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4.7. BeweegpuntBas/The Base zvh biedt gezinsabonnementen. Dit lidmaatschap is bedoeld voor maximaal vier personen per adres. Wanneer door een bepaalde wijziging het gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, dient men dit per direct door te geven aan BeweegpuntBas/The Base zvh en over te stappen naar een regulier basisabonnement met eventuele aanvullingen.
4.8 Gedurende het kalenderjaar mag het Lid zijn abonnement maximaal twee keer, met een maximale totale duur van vier weken, opschorten (pauzeren). BeweegpuntBas/The Base zvh zal deze termijnen niet incasseren.
4.9 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. BeweegpuntBas/The Base zvh is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.11. BeweegpuntBas/The Base zvh is bevoegd om op 1 januari van elk volgend kalenderjaar de abonnementen te indexeren. 

5. Privacy
5.1. BeweegpuntBas/The Base zvh verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving. Kijk op de site voor onze privacyverklaring.

6. Ledenpas
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een ledenpas. Deze pas blijft eigendom van BeweegpuntBas/The Base zvh en is strikt persoonlijk.
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het sportaanbod bij BeweegpuntBas/The Base zvh op vertoon van een geldige ledenpas.
6.3. BeweegpuntBas/The Base zvh is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.
6.4. Verlies of diefstal van de ledenpas dient direct aan BeweegpuntBas te worden gemeld. BeweegpuntBas/The Base zvh mag de kosten (€10,00) voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7 Huisregels
7.1 Het Lid conformeert zich aan de huisregels van BeweegpuntBas/The Base zvh, zijnde:
a. Leden volgen te allen tijde de aanwijzingen van de aanwezige instructeurs op.
b. Leden dienen een medische contra-indicatie voor sport tijdig te melden bij de instructeurs.
c. Leden dragen gepaste, decente, kleding en (schone) schoenen in de sportruimtes
d. Leden gebruiken uit hygiënisch oogpunt een handdoek op de sportapparaten
e. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien men onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
f. Roken is binnen het gehele gebouw van BeweegpuntBas/The Base zvh niet toegestaan.


8. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
8.1. De abonnementen van BeweegpuntBas/The Base zvh hebben een opzegtermijn van minimaal vier weken. Indien het Lid zijn abonnement niet tijdig schriftelijk opgezegd heeft, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor vier weken.
8.2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan BeweegpuntBas/The Base zvh, t.a.v. Bas Duiverman. 
8.3. BeweegpuntBas/The Base zvh mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle resterende abonnementsgelden opeisbaar.

9. Openingstijden
9.1. BeweegpuntBas/The Base zvh is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. BeweegpuntBas/The Base zvh is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

10. Klachten en Informatieverplichting
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven.
10.2. In geval van klachten of suggesties met betrekking tot BeweegpuntBas/The Base zvh dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige instructeurs. Desgewenst kan een afspraak met de directie gearrangeerd worden. BeweegpuntBas/The Base zvh beantwoordt de ingediende klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, vindt hierover berichtgeving plaats met een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.3 Indien geen onderlinge oplossing gevonden wordt, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. Medische Begeleiding
BeweegpuntBas/The Base zvh biedt diverse medische begeleiding (via derden) aan haar leden. Dit is niet bij het basisabonnement inbegrepen, maar kan via de abonnementstoevoegingen aangezet worden. BeweegpuntBas/The Base zvh is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor activiteiten, resultaten enz. van de medische begeleiding.

12. Beeldgebruik
Tijdens de (sport)activiteiten van BeweegpuntBas/The Base zvh kan zonder expliciete toestemming beeldmateriaal gemaakt worden van onze leden ten behoeve van de communicatiekanalen, zoals website en sociale media. Indien men bezwaar heeft tegen het maken en/of publiceren van dit beeldmateriaal, dient men dit zelf duidelijk kenbaar te maken bij de coaches. 

13. Aansprakelijkheid
13
.1. BeweegpuntBas/The Base zvh is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
13.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. BeweegpuntBas/The Base zvh kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.

14. Slotbepalingen
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 
Cookie instellingen