Privacybeleid

Privacyverklaring


BeweegpuntBas, gevestigd aan Tweemanspolder 6a, 2761 ED ZEVENHUIZEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van sportcentra BeweegpuntBas en The Base zvh zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bescherming persoonsgegevens


BeweegpuntBas/ The Base zvh vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, medewerkers, donateurs, leveranciers en belangstellenden van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de door u beoogde actie. Zij worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Verwerken persoonsgegevens
Wanneer u lid bent of aan een (sport)activiteit van BeweegpuntBas/The Base zvh deelneemt, vraagt en bewaart BeweegpuntBas/The Base zvh uw gegevens. Dit betreft NAW gegevens, e-mailadressen, bankgegevens, geslacht, geboortedatum en eventuele biometrische gegevens. Bewaren van gegevens gebeurt alleen met uw toestemming en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Daarnaast gebruikt BeweegpuntBas/The Base zvh deze gegevens om u (digitaal) op de hoogte te houden van wijzigingen in de bedrijfsvoering, lesactiviteiten, het team en bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor bijeenkomsten. Tenslotte gebruiken we deze gegevens voor persoonlijk contact, zoals een kaartje bij verjaardagen.

Inzien, corrigeren of bezwaar maken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij BeweegpuntBas/The Base zvh in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeweegpuntBas/The Base zvh. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beweegpuntbas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.
 
Bewaartermijn gegevens
BeweegpuntBas/The Base zvh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om wettelijke bedrijfsvoering te verzorgen en/of de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website en sociale media
Op de website van BeweegpuntBas/The Base zvh worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de specifieke bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting en informatie van de website te optimaliseren. Op de website van BeweegpuntBas treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van de website en sociale media vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van BeweegpuntBas/The Base zvh. BeweegpuntBas/The Base zvh is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. BeweegpuntBas/The Base zvh is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de desbetreffende privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Tijdens de sportactiviteiten van BeweegpuntBas/The Base zvh kan zonder expliciete toestemming beeldmateriaal gemaakt worden van onze leden ten behoeve van de communicatiekanalen, zoals website en sociale media. Indien leden bezwaar hebben tegen het maken en/of publiceren van dit beeldmateriaal, dient men dit zelf duidelijk kenbaar te maken bij de coaches. 

Wijzigingen privacyverklaring
BeweegpuntBas/The Base zvh behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij proberen u zoveel en zo goed mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, maar wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring.

Klacht
BeweegpuntBas/The Base zvh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beweegpuntbas.nl of 0180-631860.

BeweegpuntBas/The Base zvh wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid en gegevensbescherming van BeweegpuntBas/The Base zvh, neem dan contact op met Bas Duiverman via info@beweegpuntbas.nl of 0180-631860.

Cookie instellingen