Over BeweegpuntBas

BeweegpuntBas is een kleinschalig, maar toonaangevend centrum voor sport en ontspanning. Het is onze uitdaging om u met plezier, service en respect de balans te laten vinden tussen fysieke fitheid en sociale interactie. Wij zijn het vertrekpunt voor álles dat met bewegen te maken heeft. Wij maken fit worden (weer) leuk!
Onze werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: Functioneel bewegen, Persoonlijke aandacht en Samen sporten. 


Functioneel Bewegen
Met innovatieve methoden, functionele training en adviezen zullen we u helpen bij het verbeteren van uw sportprestatie. Functionele training richt zich op beweging die mensen in hun sport of in het dagelijks leven nodig hebben. Ons sportaanbod varieert van (small) groepslessen tot fitnessactiviteiten en buitensport. Wij bieden een uitdagend programma, waardoor optimale prestaties behaald kunnen worden.

Persoonlijke Aandacht
Via een  persoonlijke benadering helpen wij u graag bij al uw wensen, doelstellingen en vragen. Een oriënterend intakegesprek en fittest vormt daarom altijd de basis voor ons werk. We streven naar duidelijke afspraken en prijsvoering in onze diensten en bieden daarom een sportpakket op maat.

Samen Sporten
Sporten is niet alleen gezond, via sporten leg je ook waardevolle contacten en ontwikkel je jezelf. Samen bewegen is daarom het leukste wat er is. U enthousiasmeert, steunt of stimuleert elkaar. Zelfs op dagen dat er minder motivatie is om te trainen. Door onze (small) groeplessen, maar ook via ons digitaal platform, brengen we op een laagdrempelige manier sporters samen. Tenslotte bieden we aparte mogelijkheden om met het hele gezin te sporten.
Ook na het sporten is bij BeweegpuntBas ruimte voor sociale contacten. Aan de koffietafel kunt u gratis een drankje nuttigen en even gezellig napraten.

--------------------------------------------------------

Privacyverklaring

BeweegpuntBas, gevestigd aan Tweemanspolder 6a, 2761 ED ZEVENHUIZEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Bescherming persoonsgegevens
BeweegpuntBas vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, medewerkers, donateurs, leveranciers en belangstellenden van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de door u afgestemde activiteiten. Zij worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Verwerken persoonsgegevens
Wanneer u lid bent of aan een (sport)activiteit van BeweegpuntBas deelneemt, vraagt en bewaart BeweegpuntBas uw gegevens. Dit betreft NAW gegevens, e-mailadressen, bankgegevens, geslacht, geboortedatum en eventuele biometrische gegevens. Bewaren van gegevens gebeurt alleen met uw toestemming en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Daarnaast gebruikt BeweegpuntBas deze gegevens om u (digitaal) op de hoogte te houden van wijzigingen in de bedrijfsvoering, lesactiviteiten, het team van BeweegpuntBas en bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor bijeenkomsten. Tenslotte gebruiken we deze gegevens voor persoonlijk contact, zoals een kaartje bij verjaardagen.

Inzien, corrigeren of bezwaar maken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij BeweegpuntBas in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeweegpuntBas. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beweegpuntbas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Bewaartermijn gegevens
BeweegpuntBas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om wettelijke bedrijfsvoering te verzorgen en/of de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website
Op de website van BeweegpuntBas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de specifieke bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting en informatie van de website te optimaliseren. Op de website van BeweegpuntBas treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van BeweegPuntBas. BeweegpuntBas is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. BeweegpuntBas is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de desbetreffende privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen privacyverklaring
BeweegpuntBas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij proberen u zoveel en zo goed mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, maar wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring.

Klacht
BeweegpuntBas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beweegpuntbas.nl of 0180-631860.
BeweegpuntBas wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid en gegevensbescherming van BeweegpuntBas, neem dan contact op met Bas Duiverman via info@beweegpuntbas.nl of 0180-631860.

 
 

Cookie instellingen